Nabídka služeb ekologické laboratoře Peal

 

Akreditované rozbory vod včetně akreditovaného odběru vzorků

- pitné, odpadní, vody pro energetiku - chladicí, napájecí, plavecké bazény a koupaliště, mikrobiologické a chemické rozbory.

Akreditované měření emisí

- základní znečišťující látky, těkavé organické látky, perzistentní organické látky, těžké kovy, chlorovodík, fluorovodík a fluoridy, tetrachlorethen a další organické halogenované sloučeniny, organické sloučeniny klasifikované jako karcinogeny a další látky podle příslušných vyhlášek.

Měření imisí

- střednědobá měření, zaměřená na monitorování imisí z dopravy (NO2, CO, kovy, benzen,…), měření PM 10 a jeho složek, depozice prašného spadu, amoniak, oxid siřičitý, přízemní ozon a další podle vyhl. 597/2006 Sb.

Akreditované měření chemických látek v pracovním prostředí

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a v prostředí budov (vyhl. 6/2003 Sb.) -respirabilní prach, organické látky, amoniak, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, formaldehyd, těžké kovy, kyanidy a další

Akreditované rozbory odpadních materiálů a zemin, vodné výluhy

Drobná chemická výroba - příprava testovacích reagencií pro bazény a pro energetiku, vialky pro fotometrické stanovení CHSK-Cr, roztoky pro analyzátory

                                                                                                                      POPTAT NAŠE SLUŽBY

Aktuální ceník Ekologické laboratoře Peal s.r.o.

Rozbory vody Praha > Nabízíme